Bīstamās kravas tiek iedalītas 13 klasēs

Bīstama krava ir krava ar tādām īpašībām, kas, pārkāpjot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus vai notiekot negadījumam, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem

Bīstamo kravu klases saskaņā ar ADR ir šādas:

1. klase            Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi
Piemēram – pirotehnika, patronas, dinamīts u.t.m.l.

2. klase            Gāzes
Piemēram – acetilēns, propāns, skābeklis, hlors, aerosoli  (matu lakas, dezodoranti, krāsas) u.t.m.l.

3. klase            Uzliesmojoši šķidrumi
Piemēram – degviela, spirti, alkoholi, krāsas, u.t.m.l.

4.1.klase          Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas
Piemēram – sērkociņi, metālu skaidiņas, sērs, naftalīns, vielas kontroles teperatūrā, u.t.m.l.

4.2. klase         Pašuzliesmojošas vielas
Piemēram- fosfors, kokvilna u.t.m.l.

4.3. klase         Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes
Piemēram – nātrijs, kalcija karbīts u.t.m.l.

5.1. klase         Oksidējošas vielas
Piemēram – ūdeņraža peroksīds, amonija nitrāta mēslojums u.t.m.l.

5.2. klase         Organiskie peroksīdi
Piemēram – dažādi organiskie peroksīdi

6.1. klase         Indīgas (toksiskas) vielas
Piemēram – arsēns, nikotīns, anilīns u.t.m.l.

6.2. klase         Infekciozas vielas
Piemēram – Sibīrijas mēra baktērijas, medicīniskas izcelsmes atkritumi/materiāli u.t.m.l.

7. klase            Radioaktīvi materiāli
Piemēram – kodoldegviela, skaldmateriāls, radioaktīvi priekšmeti u.t.m.l.

8. klase            Korozīvas vielas
Piemēram – sērskābe, kaustiskā soda, mazgāšanas līdzekļi, akumulatoru baterijas u.t.m.l.

9. klase            Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi
Piemēram – azbests, vidi piesārņojošas vielas, ģenētiski modificēti mikroorganismi u.t.m.l.

 

Katram ierakstam dažādās klasēs ir piešķirts ANO numurs. Tiek lietoti šādi ierakstu veidi:

A. Atsevišķie ieraksti precīzi noteiktām vielām vai izstrādājumiem, arī ieraksti vielām ar vairākiem izomēriem, piemēram:

ANO nr. 1090, ACETONS,

ANO nr. 1104, AMILACETĀTI,

ANO nr. 1194, ETILNITRĪTA ŠĶĪDUMS.

B. Grupas ieraksti precīzi definētām vielu vai izstrādājumu grupām, kas nav c.n.p. ieraksti, piemēram:

ANO nr. 1133, LĪMES,

ANO nr. 1266, PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI,

ANO nr. 2757, KARBAMĀTU PESTICĪDI, CIETI, TOKSISKI,

ANO nr. 3101, ORGANISKS PEROKSĪDS, B TIPA, ŠĶIDRS.

C. Specifiskie c.n.p. (piez.: „n.o.s.” (angļu val.)) ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar raksturīgām ķīmiskām vai tehniskām īpašībām, citādi neprecizēti (piez.:„not otherwise specified” (angļu val.)), piemēram:

ANO nr. 1477, NITRĀTI, NEORGANISKI, C.N.P.,

ANO nr. 1987, SPIRTI, C.N.P.,

D. Vispārīgie c.n.p. ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar vienu vai vairākām bīstamām īpašībām, citādi neprecizēti, piemēram:

ANO nr. 1325, UZLIESMOJOŠAS CIETAS VIELAS, ORGANISKAS, C.N.P.,

ANO nr. 1993, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.,

 

B, C un D apakšpunktā definētie ieraksti ir kopējie ieraksti. (2.1.1.2.p.)

 

Iepakošanas mērķiem vielas, kas nav 1., 2., 5.2., 6.2. un 7. klases vielas, un 4.1. klases pašreaģējošās vielas, atbilstoši to bīstamības pakāpei iekļauj iepakošanas grupās:

I iepakošanas grupa — ļoti bīstamas vielas,

II iepakošanas grupa — vidēji bīstamas vielas,

III iepakošanas grupa — vielas, kuru bīstamība ir maza. (2.1.1.3.p.)