1.klase

Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi.

Pie 1. klases pieder:

a)    sprādzienbīstamas vielas — cietas vielas vai šķidrumi (vai šādu vielu maisījumi), kas spēj ķīmiskā reakcijā noteiktā temperatūrā un noteiktā spiedienā izdalīt gāzes tādā ātrumā, ka var radīt apkārtnes izpostīšanu;

pirotehniskas vielas — vielas vai vielu maisījumi, kas domāti, lai radītu efektu ar karstumu, gaismu, skaņu, gāzi vai dūmiem, vai šo efektu kombināciju, izmantojot nedetonējošas, pašuzturošas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas;

b)    sprādzienbīstami izstrādājumi — izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas;

c)     vielas un izstrādājumi, kas nav minēti a) vai b) apakšpunktā, bet ir ražoti, lai radītu sprādziena vai pirotehnisku efektu.

Attiecībā uz 1.klasi piemērojama šāda definīcija:

Flegmatizēts nozīmē to, ka sprādzienbīstamai vielai pievienota viela (vai “flegmatizētājs”), lai palielinātu tās drošību kraušanas un pārvadāšanas laikā. Flegmatizētājs padara sprādzienbīstamu vielu nejūtīgu vai mazāk jūtīgu pret šādiem apstākļiem: karstums, grūdiens, trieciens, sitiens vai berze. Tipiski flegmatizējošie līdzekļi ir, piemēram: vasks, papīrs, ūdens, polimēri (tādi kā hlorfluorpolimēri), alkohols un eļļas (tādas kā vazelīns un parafīns). (2.2.1.1.1.p.)

Apakšgrupu definīcijas

1.1. apakšgrupa            Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida sprādziena bīstamība. (Masveida sprādziens ir sprādziens, kurš gandrīz visā kravā izplatās praktiski momentāni.)

1.2. apakšgrupa            Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt izsviešanas bīstamība, bet ne masveida sprādzienbīstamība.

1.3. apakšgrupa            Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt degšanas bīstamība un vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izsviešanas bīstamība, vai abas, bet ne masveida sprādziena bīstamība:

a) kuriem degot, izdalās ievērojams starojuma siltums; vai

b) kuri aizdegas pakāpeniski cits pēc cita un izraisa neievērojamu sprādzienu vai izsviešanu, vai abus reizē.

1.4. apakšgrupa            Vielas un izstrādājumi, kurus pārvadājot, rodas tikai niecīga sprādziena iespējamība aizdegšanās vai ierosināšanas dēļ. Šāda iedarbība pārsvarā skar tikai paku, un nav gaidāms, ka ievērojama izmēra daļas izsviedīs ievērojamā attālumā. Ārējā uguns nedrīkst izraisīt vienlaicīgu visas pakas satura sprādzienu.

1.5. apakšgrupa            Ļoti nejutīgas vielas, kam piemīt masveida sprādziena bīstamība, bet kas ir tik nejutīgas, ka parastos pārvadāšanas apstākļos pastāv ļoti niecīga iespējamība tās ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonēšanu. Obligāta prasība — tās nedrīkst eksplodēt ārējas ugunsizturības pārbaudē.

1.6. apakšgrupa            Sevišķi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādziena bīstamība. Izstrādājumi satur vienīgi sevišķi nejutīgas vielas un uzrāda niecīgu neparedzētas tā ierosināšanas vai izplatīšanās iespēju.

PIEZĪME. 1.6. apakšgrupas izstrādājumu bīstamība ir saistīta tikai ar viena atsevišķa izstrādājuma eksploziju. (2.2.1.1.5.p.)

Vielu un izstrādājumu savietojamības grupu definīcijas

A       Inicējoša sprādzienbīstama viela.

B       Izstrādājums, kas satur inicējošo sprādzienbīstamo vielu un kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Šajā grupā ietilpst daži tādi izstrādājumi kā detonatori spridzināšanai, detonatoru komplekti spridzināšanai un kapseles, pat ja tie nesatur inicējošās sprādzienbīstamās vielas.

C       Dzenošā lādiņa sprādzienbīstama viela vai cita ātri sadegoša sprādzienbīstama viela vai arī izstrādājumi, kas satur šādu sprādzienbīstamu vielu.

D       Sekundārā detonējošā sprādzienbīstamā viela vai šaujampulveris, vai izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprādzienbīstamo vielu, (visi bez ierosinātājiem un bez dzenošā lādiņa), vai izstrādājumi, kas satur inicējošo sprādzienbīstamo vielu un kam ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi.

E       Izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprādzienbīstamo vielu, bez ierosinātājiem, ar dzenošo lādiņu (izņemot tādus, kas satur uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus).

F       Izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprādzienbīstamo vielu kopā ar tās ierosinātājiem, ar dzenošo lādiņu (izņemot tādus, kas satur uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus) vai bez dzenošā lādiņa.

G       Pirotehniska viela vai izstrādājums, kas satur pirotehnisku vielu, vai izstrādājums, kurš satur kā sprādzienbīstamo vielu, tā arī iluminējošu, aizdedzinošu, asaras vai dūmus izraisošu vielu (izņemot izstrādājumus, kas aktivizējami ar ūdeni, vai tādus, kas satur balto fosforu, fosfīdus, piroforu vielu, uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus).

H       Izstrādājums, kas satur kā sprādzienbīstamo vielu, tā arī balto fosforu.

J        Izstrādājums, kas satur kā sprādzienbīstamo vielu, tā arī uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu.

K       Izstrādājums, kas satur kā sprādzienbīstamo vielu, tā arī toksisku ķīmisku vielu.

L       Sprādzienbīstama viela vai izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamo vielu un kas saistīts ar īpašu bīstamību (piemēram, tādu, ko rada aktivācija ūdens ietekmē vai hipergolisku šķidrumu, fosfīdu vai piroforas vielas klātbūtne), un kuras dēļ jāizolē katrs tips.

N       Izstrādājums, kas satur vienīgi sevišķi nejutīgas vielas.

S              Viela vai izstrādājums, kas iepakots vai konstruēts tā, lai visas bīstamās sekas, kas rodas no neparedzētas tā iedarbināšanas, būtu ierobežotas pakas iekšienē, ja vien paku nesabojā uguns — šādā gadījumā sprādziena vai izmešanas iedarbība skar tikai apjomu, kas īpaši netraucē vai neaizkavē ugunsdzēšanu vai citus ārkārtas pasākumus tiešā pakas tuvumā. (2.2.1.1.6.p.)

Vielas un izstrādājumi, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.1.2.p.)

Nav atļauts pārvadāt sprādzienbīstamas vielas, kas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas kritērijiem ir pārmērīgi jutīgas, vai arī spēj spontāni reaģēt, kā arī sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumus, kurus nevar attiecināt uz 3.2. nodaļas A tabulas nosaukumu vai c.n.p. ierakstu. (2.2.1.2.1.p.)

 K savietojamības grupas izstrādājumus nav atļauts pārvadāt (1.2K, ANO nr. 0020 un 1.3K, ANO nr. 0021). (2.2.1.2.2.p.)

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠAS ZĪMES

 

ADR bīstamības zīme Nr. 1.1_1.3 ADR bīstamības zīme Nr. 1.4 ADR bīstamības zīme Nr.1.5 ADR bīstamības zīme Nr.1.6

1.1., 1.2. un 1.3. apakšgrupa                        1.4. apakšgrupa                             1.5. apakšgrupa                                 1.6. apakšgrupa

 

 1.klases bīstamība.

  • Jutība pret triecienu un/vai siltuma pieplūdi
  • Masveida sprādziens
  • Šķembu izsviešana
  • Ievērojama siltuma starojuma izdalīšanās degšanas procesā
  • Spožas gaismas, skaļa trokšņa vai dūmu efektu rašanās.
  • Nenozīmīga sprādziena un ugunsgrēka iespējamība.