2.klase

Gāzes

2. klasē ietilpst tīras gāzes, gāzu maisījumi, vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām un izstrādājumi, kas satur šādas vielas.

Gāze ir viela,

a)        kam 50 °C temperatūrā tvaika spiediens pārsniedz 300 kPa (3 bar); vai

b)        kas 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 101,3 kPa ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

 

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 2. klasē, iedala šādi.

1.    Saspiesta gāze

2.    Sašķidrināta gāze:

augstspiediena sašķidrinātu gāzi

zemspiediena sašķidrinātu gāzi 

3.    Atdzesēta sašķidrināta gāze

4.    Izšķīdināta gāze 

5.    Aerosolu izsmidzinātāji un mazas gāzi saturošas tvertnes (gāzu baloniņi).

6.    Citi izstrādājumi, kas satur gāzes paaugstinātā spiedienā.

7.    Gāzes bez paaugstināta spiediena, uz kurām attiecas īpašas prasības (gāzu paraugi).

8.    Ķīmiskas vielas zem spiediena: šķidrumi, pastas vai pulveri, saspiesti ar propelentu (izspiedējgāzi), kas atbilst saspiestas vai sašķidrinātas gāzes definīcijai, kā arī šādu vielu maisījumi.

9. Adsorbēta gāze: gāze, kas, kad iepakota pārvadāšanai, ir adsorbēta uz cieta poraina materiāla, kā rezultātā iekšējais spiediens tvertnē pie 20°C ir mazāks par 101.3 kPa un pie 50°C ir mazāks par 300 kPa.

 

Vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus un ķīmiskas vielas zem spiediena), kas ietilpst 2. klasē, atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām:

A              Smacējošas (asphyxiant).

O             Oksidējošas (oxidizing).

F              Uzliesmojošas (flammable).

T              Toksiskas (toxic).

TF           Toksiskas, uzliesmojošas (toxic, flammable).

TC           Toksiskas, korozīvas (toxic, corrosive).

TO           Toksiskas, oksidējošas (toxic, oxidizing).

TFC         Toksiskas, uzliesmojošas, korozīvas (toxic, flammable, corrosive).

TOC        Toksiskas, oksidējošas, korozīvas (toxic, oxidizing, corrosive).

Gāzēm un gāzu maisījumiem, kuru bīstamība atbilstoši kritērijiem saistīta ar vairāk nekā vienu bīstamības grupu, prioritāras attiecībā pret visām citām grupām ir grupas, kas apzīmētas ar burtu T. Grupas, kas apzīmētas ar burtu F, ir prioritāras attiecībā pret grupām, kas apzīmētas ar burtu A vai O.

 1. PIEZĪME. ANO Paraugnoteikumos, IMDG Kodeksā un ICAO Tehniskajās instrukcijās, pamatojoties uz galveno bīstamību, gāzes iekļauj vienā no trim šādām apakšgrupām:

2.1. apakšgrupa:           uzliesmojošas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielo burtu F);

2.2. apakšgrupa:           neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielajiem burtiem A vai O);

2.3. apakšgrupa:     toksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielo burtu T, t. i., T, TF, TC, TO, TFC un TOC). (2.2.2.1.3.p.)

 

Gāzes, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.2.2.p.)

Ķīmiski nestabilas 2. klases vielas nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti pasākumi, lai novērstu visas parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamās bīstamās reakcijas, piemēram, sadalīšanos, disproporcionēšanos vai polimerizāciju. Tālab īpaša vērība jāveltī tam, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas. (2.2.2.2.1.p.)

 Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

–    ANO nr. 2186 HLORŪDEŅRADIS, ATDZESĒTS, ŠĶIDRS;

–    ANO nr. 2421 SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS;

–    ANO nr. 2455 METILNITRĪTS;

–    atdzesētas sašķidrinātas gāzes, kuras nevar attiecināt uz klasifikācijas kodiem: 3A, 3O vai 3F;

–    izšķīdinātas gāzes, kuras nevar klasificēt kā ANO nr. 1001, 2073 vai 3318;

–    aerosolus, kuriem par propelentiem izmanto gāzes, kas saskaņā ar 2.2.2.1.5. punktu ir toksiskas vai saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 — piroforas;

–    aerosolus, kuru saturs atbilst I iepakošanas grupas toksicitātes vai korozivitātes kritērijiem (skatīt 2.2.61. un 2.2.8.);

–    mazās gāzi saturošās tvertnes, kas satur ļoti toksiskas gāzes (LC50 mazāks par 200 miljondaļām) vai piroforas gāzes saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200. (2.2.2.2.2.p.)

 

 BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠAS ZĪMES

 ADR bīstamības zīme Nr.2.1 ADR bīstamības zīme Nr.2.2 ADR bīstamības zīme Nr.2.3

           uzliesmojošas gāzes               neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes                    toksiskas gāzes

 

2.klases bīstamība.

2.1. apakšgrupa – uzliesmojošas gāzes

 • Ugunsbīstamība
 • Sprādziena draudi
 • Gāze var būt paaugstinātā spiedienā
 • Nosmakšanas draudi
 • Var izraisīt apdegumus un/vai apsaldējumus
 • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt

2.2. apakšgrupa – neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes

 • Gāze var būt paaugstinātā spiedienā
 • Nosmakšanas draudi
 • Var izraisīt apsaldējumus
 • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt

2.3. apakšgrupa – toksiskas gāzes

 • Saindēšanās draudi
 • Gāze var būt paaugstinātā spiedienā
 • Var izraisīt apdegumus un/vai apsaldējumus
 • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt