3.klase

Uzliesmojoši šķidrumi

3. klasē ietilpst materiāli un izstrādājumi, kuri satur vielas:

  • kam tvaika spiediens 50°C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kas 20°C temperatūrā un 101,3 kPa standarta spiedienā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī; un
  • kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60°C

3. klasē ietilpst arī šķidrumi un kausētas cietas vielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60°C, ja tās pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar to uzliesmošanas temperatūru vai pārsniedz to. Šīm vielām ir piešķirts ANO nr. 3256.

3. klasē ietilpst arī šķidras desensibilizētas sprāgstvielas. Šķidras desensibilizētas sprāgstvielas ir tādas sprādzienbīstamas vielas, kas ir izšķīdinātas vai suspendētas ūdenī vai citā šķidrā vielā un veido homogēnu šķidru maisījumu, tādējādi apslāpējot to sprādzienbīstamās īpašības. Atbilstošie ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā ir ANO nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 un 3379.

 

  1. klases vielas un izstrādājumus sīkāk iedala šādi:

F          Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi.

F1       Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir 60°C vai zemāka.

F2       Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūru ir augstāka par 60°C un ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar vai augstāka par uzliesmošanas temperatūru (paaugstinātas temperatūras vielas).

F3       Uzliesmojošus šķidrumus saturoši izstrādājumi.

FT       Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski.

FT1     Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski

FT2     Pesticīdi.

FC       Uzliesmojoši šķidrumi, korozīvi.

FTC    Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski, korozīvi.

D         Šķidras, desensibilizētas sprāgstvielas. (2.2.3.1.2.p.)

 

3. klasē klasificētās vielas un izstrādājumi ir uzskaitīti 3.2. nodaļas A tabulā. Vielām, kuras 3.2. nodaļas A tabulā nav minētas pēc nosaukuma, jāpiešķir attiecīgais 2.2.3.3. punkta ieraksts un attiecīgā iepakošanas grupa saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Uzliesmojoši šķidrumi, atbilstoši to pārvadāšanas bīstamības pakāpei, jāiekļauj kādā no turpmāk norādītajām iepakošanas grupām:

 

Iepakošanas grupa Uzliesmošanas temperatūra (slēgtā tīģelī) Viršanas sākuma temperatūra

I

≤35°C

II

< 23°C

> 35°C

III

≥ 23°C ≤ 60°C

> 35°C

Šķidrumiem ar papildu bīstamību iepakošanas grupu nosaka pēc iepriekšējās tabulas un iepakošanas grupu izvēlas, ņemot vērā šīs(šo) papildu bīstamības(-u) ietekmi; klasifikāciju un iepakošanas grupu tad jānosaka pēc 2.1.3.10. punkta bīstamību prioritātes tabulas. (2.2.3.1.3.p.)

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts.(2.2.3.2.p.)

  1. klases vielas, kas var viegli veidot peroksīdus (kā tas notiek ar ēteriem vai ar noteiktām heterocikliskām skābekli saturošām vielām), nav atļauts pārvadāt, ja to peroksīdu saturs, ko aprēķina kā ūdeņraža peroksīdu (H2O2), pārsniedz 0,3%. Peroksīda saturs jānosaka, kā norādīts 2.3.3.3. punktā. (2.2.3.2.1.p.)

Ķīmiski nestabilas 3. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas. (2.2.3.2.2.p.)

Šķidras desensibilizētas sprāgstvielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā, nav atļauts pārvadāt kā 3. klases vielas. (2.2.3.2.3.p.)

 

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Uzliesmojoši šķidrumi
Uzliesmojoši šķidrumi

3.klases bīstamība.

  • Ugunsbīstamība
  • Sprādziena draudi
  • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt