4.1.klase

Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un

 cietas desensibilizētas sprāgstvielas

“Cieta viela” – viela, kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra 101,3 kPa spiedienā ir augstāka par 20°C. (1.2.1.sadaļa)

 

4.1. klasē ietilpst uzliesmojošas cietas vielas un izstrādājumi, desensibilizētas sprāgstvielas, kas ir cietas vielas saskaņā ar 1.2.1. sadaļas a) apakšpunktā ietverto termina “cieta viela” definīciju, un pašreaģējoši šķidrumi vai cietas vielas.

4.1. klasē iekļauj:

–    viegli uzliesmojošas cietas vielas un izstrādājumus;

–    pašreaģējošas cietas vielas vai šķidrumus;

–    cietas desensibilizētas sprāgstvielas;

–    vielas, kas ir radniecīgas pašreaģējošām vielām. (2.2.41.1.1.p.)

 

4.1. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

F          Uzliesmojošas cietas vielas bez papildus bīstamības:

F1        Organiskas;

F2        Organiskas, kausētas;

F3        Neorganiskas.

FO      Uzliesmojošas cietas vielas, oksidējošas.

FT       Uzliesmojošas cietas vielas, toksiskas:

FT1     Organiskas, toksiskas;

FT2     Neorganiskas, toksiskas.

FC       Uzliesmojošas cietas vielas, korozīvas:

FC1     Organiskas, korozīvas;

FC2     Neorganiskas, korozīvas.

D         Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas bez papildus bīstamības.

DT       Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas, toksiskas.

SR       Pašreaģējošas vielas, kurām:

SR1     Nav nepieciešama temperatūras kontrole;

SR2     Ir nepieciešama temperatūras kontrole. (2.2.41.1.2.p.)

 

Uzliesmojošas cietas vielas, kas 3.2. nodaļas A tabulā klasificētas dažādos ierakstos, pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. sadaļu, jāiekļauj II vai III iepakošanas grupā saskaņā ar šādiem kritērijiem:

a) viegli uzliesmojošas cietas vielas, kurām pārbaudē 100 mm pārbaudes attāluma degšanas laiks ir mazāks nekā 45 sekundes, jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja liesma šķērso samitrināto zonu;

III iepakošanas grupā, ja samitrinātā zona aptur liesmu vismaz četras minūtes;

b) metālu pulveri vai metālu sakausējumu pulveri jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja, izdarot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā piecās minūtēs vai īsākā laikā;

III iepakošanas grupā, ja, izdarot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā par piecām minūtēm ilgākā laikā.

Cietām vielām, kas var izraisīt aizdegšanos berzes rezultātā, iepakošanas grupa jānosaka pēc analoģijas ar esošajiem ierakstiem vai saskaņā ar jebkuriem atbilstošajiem īpašajiem noteikumiem. (2.2.41.1.8.p.)

 

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts.(2.2.41.2.p.)

Ķīmiski nestabilas 4.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas. (2.2.41.2.1.p.)

 

Uzliesmojošas cietas vielas, oksidējošas, ar ANO nr. 3097 atļauts pārvadāt tikai tad, ja tās atbilst 1. klases prasībām. (2.2.41.2.1.p.)

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

–           A tipa pašreaģējošas vielas (skatīt “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.2. sadaļas a) apakšsadaļu);

–           fosfora sulfīdus, kas nav atbrīvoti no dzeltenā un baltā fosfora piemaisījumiem;

–           cietas desensibilizētas sprāgstvielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā;

–          neorganiskas uzliesmojošas vielas kausētā veidā, izņemot ANO nr. 2448 SĒRS, KAUSĒTS. (2.2.41.2.3.p.)

 BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

 

Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas
Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas

 4.1.klases bīstamība

  • Ugunsbīstamība
  • Var aizdegties no dzirksteles un liesmas,vai – siltuma ietekmē (uzliesmojošas vai degošas vielas)
  • Berzes vai trieciena ietekmē, kā arī nonākot saskarē ar citām vielām (piem., skābēm, smago metālu savienojumiem vai amīniem), var ķīmiski sadalīties, izdalot siltumu (pašreaģējošas vielas). Rezultātā var izdalīties kaitīgas un uzliesmojošas gāzes vai tvaiki, vai – notikt pašuzliesmošana.
  • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt
  • Desensibilizētu sprāgstvielu sprādziena draudi, ja tās zaudē desensibilizētāju.