4.2.klase

Pašuzliesmojošas vielas.

4.2. klasē ietilpst:

–     piroforas vielas, kas ir vielas, ieskaitot maisījumus un šķīdumus (šķidrus vai cietus), kas pat mazos daudzumos saskarē ar gaisu aizdegas piecu minūšu laikā. Šīs ir 4.2. klases vielas, kas visvairāk pakļautas pašaizdedzei; un

–     pašsakarstošas vielas un izstrādājumi, kas ir vielas un izstrādājumi, ieskaitot maisījumus un šķīdumus, kuri saskarē ar gaisu var sakarst paši bez enerģijas pieplūdes. Šīs vielas var aizdegties vienīgi lielos daudzumos (kilogramos) un pēc ilgāka laika (stundām vai dienām).(2.2.42.1.1.p.)

.2. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

S       Pašuzliesmojošas vielas, bez papildus bīstamības:

S1      organiski šķidrumi;

S2      organiskas cietas vielas;

S3      neorganiski šķidrumi;

S4      neorganiskas cietas vielas;

S5      metālorganiskas vielas.

SW    Pašuzliesmojošas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

SO     Pašuzliesmojošas vielas, oksidējošas.

ST     Pašuzliesmojošas vielas, toksiskas:

ST1    organiski, toksiski šķidrumi;

ST2    organiskas, toksiskas cietas vielas;

ST3    neorganiski, toksiski šķidrumi;

ST4    neorganiskas, toksiskas cietas vielas.

SC     Pašuzliesmojošas vielas, korozīvas.

SC1   Organiski, korozīvi šķidrumi.

SC2   Organiskas, korozīvas cietas vielas.

SC3   Neorganiski, korozīvi šķidrumi.

SC4      Neorganiskas, korozīvas cietas vielas. (2.2.42.1.2.p.)

 

Vielas un izstrādājumi, kas ir klasificētas ar dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaudes procedūrām atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. sadaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) Pašuzliesmojošas (piroforas) vielas pieskaitāmas I iepakošanas grupai.

b) Pašsakarstošas vielas un izstrādājumi, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam 140°C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200°C, pieskaitāmas II iepakošanas grupai.

Vielas, kuru pašaizdegšanās temperatūra 450 litru tilpumam ir augstāka par 50°C, nav pieskaitāmas II iepakošanas grupai.

c)         nedaudz pašsakarstošas vielas, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam dotajos apstākļos nenovēro b) apakšpunktā minētās parādības, bet kuru 10 cm izmēra kubveida paraugam 140°C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200°C, jāiekļauj III iepakošanas grupā. (2.2.42.1.8.p.)

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts.(2.2.42.2.p.)

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

–    ANO nr. 3255 terc-BUTILHIPOHLORĪTS; un

–    pašsakarstošas cietas vielas, oksidējošas, kas atbilst ANO nr. 3127, ja vien tās neatbilst 1. klases prasībām.

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

 

Pašuzliesmojošas vielas
Pašuzliesmojošas vielas

4.2.klases bīstamība.

  • Ugunsbīstamība pašuzliesmojot, ja pakas ir bojātas vai to saturs ir noplūdis
  • Var intensīvi reaģēt ar ūden