5.1.klase

Oksidējošas vielas

5.1. klasē ietilpst vielas, kas, ne vienmēr pašas būdamas degošas, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos, kā arī šādas vielas saturoši izstrādājumi.(2.2.51.1.1.p.)

5.1. klases vielas un izstrādājumus, kas satur šādas vielas, iedala šādi:

O             Oksidējošas vielas bez papildu bīstamības vai izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

O1        šķidrumi;

O2        cietas vielas;

O3        izstrādājumi.

OF           Oksidējošas vielas, cietas, uzliesmojošas.

OS           Oksidējošas vielas, cietas, pašsakarstošas.

OW          Oksidējošas vielas, cietas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

OT           Oksidējošas vielas, toksiskas:

OT1      šķidrumi;

OT2      cietas vielas.

OC          Oksidējošas vielas, korozīvas:

OC1     šķidrumi;

OC2     cietas vielas.

OTC        Oksidējošas vielas, toksiskas, korozīvas. (2.2.51.1.2.p.)

 

Oksidējošas cietas vielas, kas ir klasificētas ar dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaudes procedūrām atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.1. apakšsadaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) I iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes attiecībā 4:1 vai 1:1 (pēc masas), vidējais sadegšanas laiks ir mazāks nekā kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 3:2) maisījuma vidējais sadegšanas laiks.

b) II iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes attiecībā 4:1 vai 1:1 (pēc masas), vidējais sadegšanas laiks ir vienāds ar kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 2:3) maisījuma vidējo sadegšanas laiku vai mazāks par to, kā arī neizpildās I iepakošanas grupas kritēriji.

c) III iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes attiecībā 4:1 vai 1:1 (pēc masas), vidējais sadegšanas laiks ir vienāds ar kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 3:7) maisījuma vidējo sadegšanas laiku vai mazāks par to, kā arī neizpildās I un II iepakošanas grupas kritēriji. (2.2.51.1.7.p.)

 

Oksidējoši šķidrumi, kas ir klasificēti ar dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaudes procedūrām atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.2. apakšsadaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) I iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugi, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot pašuzliesmo vai kuru maisījumiem ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas) vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir mazāks par 50% perhlorskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku;

b) II iepakošanas grupa —jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 40% nātrija hlorāta ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku, kā arī neizpildās I iepakošanas grupas kritēriji;

c) III iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi attiecībā 1:1 (pēc masas), pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 65% slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījuma vidējo spiediena paaugstināšanās laiku, kā arī neizpildās I un II iepakošanas grupas kritēriji. (2.2.51.1.9.p.)

 

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.51.2.p.)

Ķīmiski nestabilas 5.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas. (2.2.51.2.1.p.)

Aizliegts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

–    oksidējošas cietas vielas, pašsakarstošas, kas atbilst ANO nr. 3100, oksidējošas cietas vielas, reaģējošas ar ūdeni, kas atbilst ANO nr. 3121 un oksidējošas cietas vielas, uzliesmojošas, kas atbilst ANO nr. 3137, ja tās neatbilst 1. klases prasībām;

–    ūdeņraža peroksīdu, nestabilizētu, vai ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdumus, nestabilizētus, kas satur vairāk nekā 60% ūdeņraža peroksīda;

–    tetranitrometānu, kas nav atbrīvots no degošiem piemaisījumiem;

–    perhlorskābes šķīdumus, kas satur vairāk nekā 72% skābes (pēc masas), vai perhlorskābes maisījumus ar jebkuru šķidrumu, kas nav ūdens;

–    hlorskābes šķīdumu, kas satur vairāk nekā 10% hlorskābes, un hlorskābes maisījumus ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni;

–    fluora halogēnsavienojumus, izņemot 5.1. klases ANO nr. 1745 BROMA PENTAFLUORĪDS; 1746 BROMA TRIFLUORĪDS un 2495 JODA PENTAFLUORĪDS, kā arī 2. klases ANO nr. 1749 HLORA TRIFLUORĪDS un 2548 HLORA PENTAFLUORĪDS;

–    amonija hlorātu un tā ūdens šķīdumus, un hlorāta maisījumus ar amonija sāļiem;

–    amonija hlorītu un tā ūdens šķīdumus, un hlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

–    hipohlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

–    amonija bromātu un tā ūdens šķīdumus, un bromāta maisījumus ar amonija sāļiem;

–    amonija permanganātu un tā ūdens šķīdumus, un permanganāta maisījumus ar amonija sāļiem;

–    amonija nitrātu, kas satur vairāk nekā 0,2% degošu vielu (ietverot jebkuras organiskās vielas, kuru daudzums aprēķināts kā ogleklis), ja vien tas nav 1. klases vielas vai izstrādājuma sastāvdaļa;

–    mēslošanas līdzekļus, kuru amonija nitrāta saturs (amonija nitrāta saturu nosaka, visus nitrāta jonus, kuri maisījumā ir molekulāri ekvivalenti amonija joniem, rēķinot kā amonija nitrātu) vai degošu vielu saturs pārsniedz 307. īpašajā noteikumā norādītās vērtības, izņemot gadījumus, kad ir piemēroti 1. klases noteikumi;

–    amonija nitrītu un tā ūdens šķīdumus, un neorganisku nitrītu maisījumus ar amonija sāļiem;

–     kālija nitrāta, nātrija nitrīta un amonija sāļu maisījumus. (2.2.51.2.2.p.)

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Oksidējošas vielas
Oksidējošas vielas

5.1.klases bīstamība.

  • Nokļūstot saskarē ar uzliesmojošām vielām – aizdegšanās
  • Nokļūstot saskarē ar uzliesmojošām vielām – eksplozijas draudi
  • Nokļūstot saskarē ar uzliesmojošām vielām – intensīva reakcija