5.2.klase

Organiskie peroksīdi

5.2.  klases nosaukums attiecas uz organiskiem peroksīdiem un organisko peroksīdu maisījumiem. (2.2.52.1.1.p.)

Vielas, kas ietilpst 5.2. klasē, iedala šādi:

P1     Organiskie peroksīdi, kam nav nepieciešama temperatūras kontrole.

P2     Organiskie peroksīdi, kam ir nepieciešama temperatūras kontrole. (2.2.52.1.2.p.)

Šā pielikuma 2.2.52.4. punktā, 4.1.4.2. punkta iepakošanas instrukcijā IBC520 vai 4.2.5.2. punktā portatīvo cisternu instrukcijā T23 neuzskaitītu organisko peroksīdu, to savienojumu vai maisījumu klasifikāciju un kopējā ieraksta piešķiršanu jāveic izcelsmes valsts kompetentai iestādei. Paziņojumā par apstiprināšanu jānorāda klasifikācija un attiecīgie pārvadāšanas nosacījumi. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja Puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus jāatzīst kompetentajai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā Pusē, kurā nonāk sūtījums. (2.2.52.1.8.p.)

 

Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.52.2.p.)

A tipa organiskos peroksīdus nav atļauts pārvadāt saskaņā ar 5.2. klases noteikumiem [skatīt “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.3. punkta a) apakšpunktu].

 

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Organiskie peroksīdi
Organiskie peroksīdi

5.2.klases bīstamība.

  • Paaugstinātā temperatūrā, berzes vai trieciena ietekmē, kā arī nonākot saskarē ar citām vielām (piem., skābēm, smago metālu savienojumiem vai amīniem), var ķīmiski sadalīties, izdalot siltumu (pašreaģējošas vielas). Rezultātā var izdalīties kaitīgas un uzliesmojošas gāzes vai tvaiki, vai – notikt pašuzliesmošana.
  • Sakarstot, tvertnes var eksplodēt