6.1.klase

Indīgas (toksiskas) vielas

6.1. klasē iekļauj vielas, par kurām pēc pieredzes ir zināms vai pēc eksperimentiem ar dzīvniekiem var secināt, ka relatīvi mazos daudzumos tās, vienreizēji vai īslaicīgi iedarbojoties (ieelpojot, uzsūcoties caur ādu vai norijot), var izraisīt cilvēka veselības bojājumus vai nāvi. (2.2.61.1.1.p.)

PIEZĪME: Ģenētiski modificētus mikroorganismus un organismus jāiekļauj 6.1. klasē, ja tie atbilst šai klasei izvirzītajiem nosacījumiem.

Vielas, kas ietilpst 6.1. klasē, iedala šādi.

T              Toksiskas vielas bez papildus bīstamības:

T1        organiski šķidrumi;

T2        organiskas cietas vielas;

T3        metālorganiskas vielas;

T4        neorganiski šķidrumi;

T5        neorganiskas cietas vielas;

T6        šķidrumi, ko izmanto kā pesticīdus;

T7        cietas vielas, ko izmanto kā pesticīdus;

T8        paraugi;

T9        pārējās toksiskās vielas.

TF           Toksiskas vielas, uzliesmojošas:

TF1      šķidrumi;

TF2      šķidrumi, ko izmanto kā pesticīdus;

TF3      cietas vielas.

TS           Toksiskas, pašsakarstošas cietas vielas.

TW          Toksiskas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

TW1        šķidrumi;

TW2        cietas vielas.

TO           Toksiskas vielas, oksidējošas:

TO1         šķidrumi;

TO2         cietas vielas.

TC           Toksiskas vielas, korozīvas:

TC1         organiski šķidrumi;

TC2         organiskas cietas vielas;

TC3         neorganiski šķidrumi.

TC4         neorganiskas cietas vielas.

TFC         Toksiskas vielas, uzliesmojošas, korozīvas.

TFW        Toksiskas vielas, uzliesmojošas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes. (2.2.61.1.2.p.)

 

Ja nav novērojumu ar cilvēkiem, toksicitātes pakāpi nosaka, izmantojot pieejamos datus, kas iegūti eksperimentos ar dzīvniekiem, saskaņā ar šādu tabulu:

 

Iepakošanas grupa Perorālā toksicitāteLD50(mg/kg) Ādas toksicitāteLD50(mg/kg) Putekļu un miglu inhalācijas toksicitāteLC50 (mg/l)
Ļoti toksisks I ≤ 5 ≤50 ≤ 0,2
Toksisks II > 5 un ≤50 > 50 un ≤200 > 0,2 un ≤2
Nedaudz toksisks III a > 50 un ≤ 300 > 200 un ≤1000 > 2 un ≤4

a Asaru gāzes izejvielas jāiekļauj II iepakošanas grupā, pat ja dati par to toksicitāti atbilst III iepakošanas grupas kritērijiem.

(2.2.61.1.7.p.)


Šķidrumus, kas izdala toksiskus tvaikus, jāklasificē šādās grupās, kur “V” ir piesātināta tvaika koncentrācija (ml/m3 gaisa) (gaistamība) 20°C temperatūrā un normālā atmosfēras spiedienā.

 

Iepakošanas grupa
Ļoti toksisks I Ja V ≥ 10 LC50 un LC50 ≤ 1000 ml/m3
Toksisks II Ja V ≥ LC50 un LC50 ≤ 3000 ml/m3,un nav atbilstības I iepakošanas grupas kritērijiem
Nedaudz toksisks IIIa Ja V ≥ 1/5 LC50 un LC50 ≤ 5000 ml/m3, un nav atbilstības I un II iepakošanas grupas kritērijiem

a Asaru gāzes izejvielas jāiekļauj II iepakošanas grupā, pat ja dati par to toksicitāti atbilst III iepakošanas grupas kritērijiem.

Šos tvaiku inhalācijas toksiskuma kritērijus jāpamato ar LC50 datiem, kas attiecas uz vienas stundas iedarbību, un tos izmanto, ja šāda informācija ir pieejama.

Tomēr, ja pieejami vienīgi LC50 dati, kas attiecas uz tvaiku 4 stundu iedarbību, skaitļus drīkst reizināt ar divi un ar rezultātu aizstāt iepriekš minētos kritērijus, t. i., LC50 (4 stundas) × 2 uzskata par līdzvērtīgiem LC50 (1 stunda). (2.2.61.1.8.p.)

 Vielas, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.61.2.p.)

Ķīmiski nestabilas 6.1. klases vielas nav atļauts pārvadāt, izņemot gadījumus, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab sevišķi jānodrošina, lai tvertnes un cisternas nesaturētu jebkādu vielu(-as), kura iespējams varētu izraisīt šādu reakciju. (2.2.61.2.1.p.)

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

–    ciānūdeņradi (bezūdens vai šķīdumā), kas neatbilst ANO nr. 1051, 1613, 1614 un 3294 aprakstam;

–    metālu karbonilus, ar uzliesmošanas temperatūru zemāku par 23°C, izņemot ANO nr. 1259 NIĶEĻA KARBONILU un 1994 DZELZS PENTAKARBONILU;

–    2,3,7,8- TETRAHLORDIBENZO-p-DIOKSĪNU (TCDD) tādā koncentrācijā, ko uzskata par ļoti toksisku saskaņā ar 2.2.61.1.7. punkta kritērijiem;

–    ANO nr. 2249 DIHLORDIMETILĒTERI, SIMETRISKO;

–    fosfīdu maisījumus bez inhibējošām piedevām, kas kavētu toksisku uzliesmojošu gāzu izdalīšanos. (2.2.61.2.2.p.)

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Toksiskas vielas
Toksiskas vielas

6.1.klases bīstamība

  • Saindēšanās draudi (vielai saskaroties ar ādu; vielu ieelpojot vai norijot)
  • Apdraudējums, vielai nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā.