9.klase

Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

Pie 9. klases pieskaitāmas vielas un izstrādājumi, kam pārvadāšanas laikā piemīt tāda bīstamība, kas nav paredzēta citās klasēs. (2.2.9.1.1.p.)

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 9. klasē, iedala šādi.

M1     Vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai.

M2     Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus.

M3     Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus.

M4     Litija baterijas

M5     Līdzekļi dzīvības glābšanai.

M6—M8     Videi kaitīgas vielas:

M6     ūdens vides piesārņotāji, šķidrumi;

M7     ūdens vides piesārņotāji, cietas vielas;

M8     ģenētiski modificēti mikroorganismi un organismi.

M9—M10   Vielas paaugstinātā temperatūrā:

M9     šķidrumi;

M10   cietas vielas.

M11   Citas vielas, kurām pārvadāšanas laikā piemīt bīstamība, bet kuras neatbilst citu klašu definīcijām. (2.2.9.1.2.p.)

 

M1 – vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai. (2.2.9.1.4.p)

Vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai, ir azbests un maisījumi, kas satur azbestu.

M2 – vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus. (2.2.9.1.5.p.)

Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus, ir polihlorbifenili (PHB) un polihlorterfenili (PHT), polihalogēnbifenili un polihalogēnterfenili un maisījumi, kas satur šīs vielas, kā arī tādi aparāti kā transformatori, kondensatori un aparāti, kuros ir šīs vielas vai to maisījumi.

 M3 – vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus. (2.2.9.1.6.p.)

Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus, ir polimēri, kuru sastāvā ir uzliesmojoši šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 55 °C.

M4 – litija baterijas. (2.2.9.1.7.p.)

Elementiem un baterijām, elementiem un baterijām, kas ir ietvertas iekārtā, elementiem un baterijām, kas ir iepakotas kopā ar iekārtu, kas satur litiju jebkādā formā,

 M5 – līdzekļi dzīvības glābšanai. (2.2.9.1.8.p.)

Līdzekļi dzīvības glābšanai ietver dzīvības glābšanas līdzekļus un mehānisko transportlīdzekļu sastāvdaļas, kas atbilst 3.3. nodaļas īpašā noteikuma 235 vai 296 aprakstam.

235 – Šo ierakstu attiecina uz izstrādājumiem, kuros ir 1. klases sprādzienbīstamas vielas un kuros drīkst būt arī citu klašu bīstamās kravas. Šos izstrādājumus izmanto kā transportlīdzekļu dzīvības glābšanas drošības spilvenu gāzģeneratorus vai drošības spilvenu moduļus, vai drošības jostu nospriegotājus. (3.3.1.sadaļa)

296 – Šie ieraksti attiecas uz tādiem dzīvības glābšanas līdzekļiem kā glābšanas plosti, individuālās peldierīces un automātiski piepūšamie trapi. ANO nr. 2990 attiecas uz automātiski piepūšamajiem glābšanas līdzekļiem, bet ANO nr. 3072 attiecas uz dzīvības glābšanas līdzekļiem, kas nav automātiski piepūšami. Dzīvības glābšanas līdzekļos drīkst iekļaut

a) signālierīces (1. klase), kurās var iekļaut dūmu un gaismas signālraķetes, kas iepakotas iepakojumos, kuri neļauj tās nejauši aktivizēt;

b) tikai ANO 2990 gadījumā patronas mehānismu iedarbināšanai (1.4. apakšgrupas, S savietojamības grupa), kuras var iemontēt automātiskās piepūšanas mehānisma vajadzībām ar noteikumu, ka sprādzienbīstamo vielu daudzums uz vienu ierīci nepārsniedz 3,2 g;

c) klases saspiestas vai sašķidrinātas gāzes, kas saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu atbilst A vai O grupai;

d) elektriskās akumulatoru baterijas (8. klase) un litija baterijas (9. klase);

e) pirmās palīdzības vai remonta komplektus, kuros bīstamās kravas ir nelielos daudzumos (piemēram, 3., 4.1., 5.2., 8. vai 9. klases vielas); vai

f) „visur aizdedzināmos” sērkociņus, kuri ir iepakojumos, kas novērš to nejaušas aktivēšanas iespējas.

ADR nosacījumi neattiecas uz dzīvības glābšanas līdzekļiem, kas iepakoti izturīgos, stingros ārējos iepakojumos ar 40 kg maksimālo bruto masu, kas nesatur bīstamas kravas, izņemot saspiestas vai sašķidrinātas 2.klases A grupas vai O grupas gāzes tvertnēs ar ietilpību, kas nepārsniedz 120 ml, kuras iemontētas ar vienīgo nolūku aktivizēt šos līdzekļus. (3.3.1.sadaļa)

M6 un M7 – ūdens vides piesārņotāji. (2.2.9.1.10.p.)

Videi kaitīgas vielas ir šķidras vai cietas vielas, kas piesārņo ūdens vidi, kā arī šādu vielu šķīdumi un maisījumi (tādi kā preparāti un atkritumi).

Viela” 2.2.9.1.10. punktā nozīmē dabiskā veidā vai kādā ražošanas procesā iegūtus ķīmiskus elementus un to savienojumus, tostarp arī visas piedevas, kas nepieciešamas produktu stabilizēšanai, kā arī izmantotajos procesos radušos piemaisījumus, bet izslēdzot visus šķīdinātājus, kurus var atdalīt, neietekmējot vielu stabilitāti un nemainot to sastāvu. (2.2.9.1.10.1.1.p.)

Par ūdens vidi var uzskatīt organismus, kas dzīvo ūdenī, un ūdens ekosistēmu, kuru daļa tie ir  (Tas neattiecas uz ūdens piesārņotājiem, attiecībā uz kuriem var rasties vajadzība apsvērt to ietekmi ārpus ūdens vides, piemēram, to ietekmi uz cilvēku veselību u. tml.). Kaitīguma identificēšanas pamats tādējādi ir vielas vai maisījuma toksicitāte ūdenī, kas var mainīties, pamatojoties uz papildu informāciju par vielas vai maisījuma sadalīšanos un bioakumulācijas īpašībām. (2.2.9.1.10.1.2.p.)

Vielas vai maisījumi, kuri klasificēti kā videi (ūdens videi) kaitīgi pamatojoties uz Regulu 1272/2008/EK

Ja dati klasifikācijas veikšanai atbilstoši 2.2.9.1.10.3. un 2.2.9.1.10.4. punkta kritērijiem nav pieejami, viela vai maisījums:

a) jāklasificē kā videi (ūdens videi) kaitīga viela, ja tai ir piešķirta kategorija/as:

 • „Ūdens videi akūta 1” (Aquatic Acute 1),
 • „Ūdens videi hroniska 1” (Aquatic Chronic 1), vai
 • „Ūdens videi hroniska 2” (Aquatic Chronic 2)

saskaņā ar Regulu 1272/2008/EK16 vai, ja tas vēl joprojām ir attiecināms atbilstoši Regulā teiktajam, ir piešķirta riska frāze:

 • R50 (H400),
 • R50/53 (H400, H410), vai
 • R51/53 (H411)

saskaņā ar Direktīvām 67/548/EEK vai 1999/45/EK (Eiropas Parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 no 2008.g. 16.decembra);

b) var tikt uzskatīts par videi (ūdens videi) nekaitīgu vielu, ja saskaņā ar iepriekš minēto Regulu vai Direktīvām tam nav piešķirta tāda kategorija vai riska frāze. (2.2.9.1.10.5.p.)

 M8 – ģenētiski modificēti mikroorganismi vai organismi. (2.2.9.1.11.p.)

Ģenētiski modificēti mikroorganismi (ĢMMO) un ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir mikroorganismi un organismi, kuros ģenētiskais materiāls ar gēnu inženierijas metodēm ir īpaši mainīts tā, kā tas dabīgi nevar notikt. Tie pieskaitāmi 9. klasei (ANO nr. 3245), ja tie neatbilst toksisku vai infekciozu vielu definīcijai, bet var mainīt dzīvniekus, augus un mikrobioloģiskas vielas tā, kā tas nevar notikt dabīgās vairošanās apstākļos.

 1. PIEZĪME. Ja tie ir infekciozi, ģenētiski modificēti mikroorganismi (ĢMMO) un ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir 6.2. klases vielas ar ANO nr. 2814, 2900 vai 3373.
 2. PIEZĪME. ADR noteikumi neattiecas uz ģenētiski modificētiem mikroorganismiem vai ģenētiski modificētiem organismiem, ko atļāvušas lietot to izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu kompetentās iestādes.
 3. PIEZĪME. Dzīvus dzīvniekus nedrīkst izmantot ģenētiski modificētu mikroorganismu pārvadāšanai, izņemot gadījumus, kad vielu nevar pārvadāt nekā citādi. Ģenētiski modificētus dzīvus dzīvniekus drīkst pārvadāt to izcelsmes un galamērķa valstu kompetento iestāžu noteiktā režīmā.

M9 un M10 – vielas paaugstinātā temperatūrā. (2.2.9.1.13.p.)

Vielas paaugstinātā temperatūrā ir vielas, kuras pārvadā vai nodod pārvadāšanai šķidrā stāvoklī 100 °C vai augstākā temperatūrā, un, ja vielai ir uzliesmošanas temperatūra, tad temperatūrā, kas ir zemāka par šo uzliesmošanas temperatūru. Pie tām pieder arī cietas vielas, ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai 240 °C vai augstākā temperatūrā.

PIEZĪME. Vielas paaugstinātā temperatūrā drīkst iekļaut 9. klasē tikai tad, ja tās neatbilst citu klašu kritērijiem.

M11 – citas vielas, kurām pārvadāšanas laikā

piemīt bīstamība, bet kuras neatbilst citu klašu definīcijām. (2.2.9.1.14.p.)

Pie 9. klases ir pieskaitāmas šādas citas vielas, kas neatbilst citām klasēm noteiktajiem kritērijiem:

 • cieti amonija savienojumi, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 60°C;
 • ditionīti ar mazu bīstamību;
 • ļoti gaistoši šķidrumi;
 • vielas, kas izdala kaitīgus dūmus;
 • vielas, kas satur alergēnus;
 • ķīmisko vielu komplekti un pirmās palīdzības komplekti;
 • elektriski divslāņu kondensatori (ar enerģijas uzglabāšanas spēju lielāku par 0,3 Wh).

Iepakošanas grupu noteikšana. (2.2.9.1.15.p.)

Ja tas ir norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 4. slejā, 9. klases vielas un izstrādājumi atbilstoši to bīstamības pakāpei ir iekļauti vienā no šādām iepakošanas grupām.

II iepakošanas grupa —         vielas ar vidēju bīstamību.

III iepakošanas grupa —        vielas ar nelielu bīstamību.

 Vielas un izstrādājumi, ko pārvadāt nav atļauts. (2.2.9.2.p.)

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un izstrādājumus:

–   litija baterijas, kas neatbilst 3.3. nodaļas īpašo noteikumu 188, 230 vai 636 nosacījumiem;

–   tukšas, neattīrītas saturošās tvertnes tādām iekārtām kā transformatori, kondensatori un hidrauliskās iekārtas, kuros ir vielas, kam piešķirts ANO nr. 2315, 3151, 3152 vai 3432.

BĪSTAMĪBU RAKSTUROJOŠĀ ZĪME

Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi
Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

 

Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu zīme

Autocisternām, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām, speciālajiem transportlīdzekļiem vai konteineriem, speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem vai konteineriem, kuriem saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejas īpašo noteikumu 580 jāuzliek paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu marķējums, uz abām transportlīdzekļu sānu malām un aizmugurē, un uz abām konteineru, cisternkonteineru un portatīvu cisternu sānu malām, kā arī to priekšpusē un aizmugurē, jāuzliek trīsstūrveida sarkanas krāsas zemāk attēlotā zīme ar vismaz 250 mm garām malām.

 

Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu zīme
Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu zīme

 

9.klases bīstamība

 • Var radīt ķīmiskus apdegumus
 • Ugunsbīstamība
 • Sprādziena draudi
 • Apdraudējums, vielai nokļūstot ūdenstilpnēs vai kanalizācijas sistēmā