Bīstamo kravu drošības konsultanta / padomnieka pienākumi

Uzņēmumiem bīstamo kravu drošības konsultants nepieciešams, lai nodrošinātu bīstamo kravu pārvadāšanu atbilstoši visām spēkā esošajām prasībām un likumdošanai, lai novērstu iespējamo apdraudējumu uzņēmuma darbiniekiem un trešajām personām, un izvairītos no finansiāliem zaudējumiem un neparedzētiem tēriņiem.

Drošības konsultants:

 • uzrauga un regulāri pārbauda komersanta darbības atbilstību bīstamo kravu pārvadājumus regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • ziņo komersantam par konstatētajiem pārkāpumiem vai trūkumiem, kas var ietekmēt bīstamo kravu pārvadājumu drošību;
 • konsultē komersantu visos ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajos jautājumos;
 • sagatavo gada pārskatu iesniegšanai Valsts policijā;
 • sagatavo ziņojumu par negadījumiem, kas radušies ar bīstamo kravu aprites laikā;
 • konsultē, lai komersants pareizi ievērotu pārvadājamo bīstamo kravu identifikācijas, klasifikācijas un marķēšanas procedūras;
 • konsultē, lai komersants iegādātos pārvadājamai bīstamai kravai atbilstošus iepakojumus, transportlīdzekļus, cisternas u.c. transportēšanas palīgierīces vai tvertnes;
 • uzrauga vai ir izstrādātas procedūras bīstamo kravu pārvadāšanai, iekraušanai vai izkraušanai paredzētā aprīkojuma pārbaudēm;
 • izstrādā instrukcijas par darbībām ar bīstamām kravām, instruē komersanta darbiniekus un veic uzskaiti par darbinieku instruktāžu;
 • uzrauga vai ir vides piesārņojuma u.c. avārijas seku likvidēšanas procedūras;
 • iesaka procedūras sadarbības partneru izvēlei;
 • uzrauga vai ir izstrādāts bīstamo kravu aizsardzības plāns, ja tāds ir nepieciešams.

 

Zinošs bīstamo kravu drošības konsultants palīdzēs Jums pareizi veikt darbības ar bīstamām kravām un Jums kļūt par uzticamu sadarbības partneri citiem uzņēmējiem.