Bīstamo kravu pārvadājumos iesaistīto personu apmācība

Darbības joma un piemērojamība

(1.3.1.sadaļa)

 Personas, kuras nodarbina 1.4. nodaļā norādītie pārvadājumu dalībnieki un kuru darba pienākumi ir saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, jāapmāca par prasībām, kas reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, atbilstīgi šo personu atbildībai un pienākumiem. Darbinieki ir jāapmāca pirms atbildības uzņemšanās saskaņā ar 1.3.2. sadaļas prasībām, un tās funkcijas, kuru veikšanai apmācības vēl nav veiktas, darbinieki drīkst veikt tikai apmācītas personas tiešā uzraudzībā. Mācībās jāapgūst arī prasības, kas īpaši attiecas uz 1.10 nodaļā norādīto bīstamo kravu aizsardzību. (1.3.1.sadaļa)

Apmācības veids (1.3.2.sadaļa)

Atbilstoši katra iesaistītā indivīda konkrētajiem pienākumiem un atbildībai mācības ir šādas:

Vispārīga ievadapmācība

Darbiniekiem jāpārzina vispārīgās prasības, kas iekļautas noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem. (1.3.2.1.p.)

Ar veicamajiem pienākumiem saistītā apmācība:

Darbinieki atbilstīgi viņu pienākumiem un atbildībai detalizēti jāapmāca par to noteikumu prasībām, kas attiecas uz bīstamu kravu pārvadājumiem.

Ja bīstamo kravu pārvadājumi ir saistīti ar multimodāliem pārvadājumiem, darbiniekiem jābūt zinošiem arī par tām prasībām, kas attiecas uz citiem pārvadājumu veidiem. (3.1.2.2.p.)

Ar drošību saistītā apmācība:

Atbilstoši iespējamībai gūt traumu vai tikt pakļautam nevēlamai iedarbībai, kas varētu notikt negadījumā, kurš saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, darbiniekiem jābūt apmācītiem par bīstamām kravām piemītošo bīstamību un kaitīgo iedarbību.

Sniegtās apmācības mērķis ir iemācīt darbiniekiem drošas rīcības procedūras darba procesā un ārkārtas gadījumos. (1.3.2.3.p.)

Apmācība periodiski jāpapildina ar zināšanu atjaunošanas apmācību, lai tiktu ņemtas vērā izmaiņas noteikumos. (1.3.2.4.p.)

Dokumentācija:

Darba devējam jāglabā dokumentācija par apmācību saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem un pēc pieprasījuma tā jāpadara pieejama darbiniekam vai kompetentajai iestādei. Darba devējam jāglabā dokumentācija tik ilgi, cik to nosaka kompetentā iestāde. Dokumentācija par apmācību jāpārbauda, uzsākot jaunas darba attiecības. (1.3.3.sadaļa)

 Konsultanta apmācības (1.8.3.sadaļa)

 Konsultantam jābūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, kas ir derīgs autopārvadājumiem. Minēto sertifikātu izdod Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde vai iestāde, ko katra Līgumslēdzēja Puse izraudzījusies šādam nolūkam. (1.8.3.7.p)

Lai iegūtu sertifikātu, kandidātam jāpabeidz apmācības un jānokārto eksāmens, kuru ir apstiprinājusi Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde. (1.8.3.8.p.)

Galvenais apmācību mērķis ir nodrošināt kandidātus ar pietiekamām zināšanām par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgo bīstamību, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecīgajiem transporta veidiem, kā arī par 1.8.3.3. punktā norādītajiem pienākumiem. (1.8.3.9.p.)

 Transportlīdzekļa apkalpes apmācības (8.2.nodaļa)

 Prasību joma un vispārīgas prasības

attiecībā uz autovadītāju apmācību (8.2.1.sadaļa)

Bīstamās kravas pārvadājošu transportlīdzekļu vadītājiem jāiegūst kompetentās iestādes izsniegta apliecība, kas apliecina, ka viņi ir piedalījušies apmācības kursā un sekmīgi nokārtojuši eksāmenu par īpašajām prasībām, kas jāievēro bīstamo kravu pārvadāšanas laikā. (8.2.1.1.p.)

Bīstamās kravas pārvadājošu transportlīdzekļu vadītājiem jāapmeklē pamatapmācību kurss. Apmācībām jānotiek kompetentās iestādes apstiprinātu kursu veidā. To galvenais mērķis ir panākt transportlīdzekļu vadītāju izpratni par bīstamo kravu pārvadāšanas radītiem apdraudējumiem un sniegt viņiem būtisku informāciju, kas vajadzīga negadījuma iespējamības samazināšanai, un, ja tas notiek, dot iespēju veikt pasākumus, kas var būt nepieciešami viņu pašu, sabiedrības un apkārtējās vides drošībai, ierobežojot negadījuma sekas. Šai apmācībai, kurā jāietilpst individuālām praktiskām nodarbībām, ir jābūt par pamatu visu kategoriju autovadītāju apmācībām, aptverot vismaz 8.2.2.3.2. punktā noteiktās tēmas. Kompetentā iestāde drīkst apstiprināt pamatapmācību kursus, kas ir ierobežoti konkrētu bīstamo kravu vai konkrētas klases vai klašu kravu pārvadāšanai. Šādu ierobežotu pamatapmācību kursu nedrīkst sniegt 8.2.1.4. punktā norādīto transportlīdzekļu vadītājiem. (8.2.1.2.p.)

Visiem apmācību kursiem, praktiskajām nodarbībām, eksaminācijai un kompetento iestāžu lomai jāatbilst 8.2.2. sadaļas prasībām. (8.2.1.5.p.)

Visas apmācību apliecības, kas atbilst šīs sadaļas prasībām un kuras Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde ir izdevusi saskaņā ar 8.2.2.8. punktu, to derīguma termiņa laikā atzīst pārējo Līgumslēdzēju Pušu kompetentās iestādes. (8.2.1.6.p.)