Drošības datu lapas

DROŠĪBAS DATU LAPAS

 

Drošības datu lapas (Material Safety Data Sheet) ir dokuments, kas sniedz precīzu informāciju par produktu. Šajā dokumentā ir minēta visa būtiskā informācija par vielu – vai tā ir bīstama, un, gadījumā, ja tā definēta kā bīstama krava, sniegta visa nepieciešamā informācija, kas ir svarīga visām bīstamo kravu apritē iesaistītām personām.

Uzņēmumam, kas nosūta vai pārdod bīstamās kravas (pat, ja šī krava ir tikai ierobežotā vai izņēmuma daudzumos), ir jāsniedz ziņas par kravu gan pārvadātājam, gan arī saņēmējam (ja pārvadājuma dalībnieks pieprasa). Šādos nolūkos parasti izmanto Drošības datu lapas. Drošības datu lapu saturu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006.gada 18.decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH – „Regulation of Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20121009:LV:PDF ), un, kura tiek grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulu 1272/2008/EK par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1272:20110419:LV:PDF )

Informāciju piegādes ķēdē nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2006.gada 18.decembris) IV sadaļa „Informācija piegādes ķēdē” 31.pants „Prasības Drošības datu lapām”:

1.punkts: „Vielas vai maisījuma piegādātājs nodrošina vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu, kas sastādīta saskaņā ar II pielikumu, ja:

a) viela atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008, vai maisījums atbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu atbilstīgi Direktīvai 1999/45/EK; vai

b) viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva saskaņā ar XIII pielikumā konkretizētajiem kritērijiem;

c) viela ir iekļauta saskaņā 59.panta 1.punktu izveidotajā sarakstā citu iemeslu dēļ nekā tie, kas minēti a) un b) apakšpunktā.”

4.punkts: „Drošības datu lapa nav jāiesniedz, ja vielas, kuras noteiktas kā bīstamas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, un maisījumi, kuri noteikti kā bīstami saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK un kurus piedāvā vai pārdod plašākai sabiedrībai, ir nodrošināti ar pietiekamu informāciju, lai lietotāji varētu veikt vajadzīgos pasākumus attiecībā uz veselības, drošuma un vides aizsardzību, ja vien drošības datu lapu nelūdz pakārtots lietotājs vai izplatītājs.”

5.punkts: „Drošības datu lapu iesniedz oficiālā tās(-o) attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) valodā, kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū, ja vien dalībvalsts neparedz ko citu.”

6.punkts: „Drošības datu lapa ir datēta un tajā ir šādas pozīcijas:

 1. dati par vielu/ maisījumu un uzņēmējsabiedrību/ uzņēmumu;
 2. dati par bīstamību (piez., nepieciešams, lai ievērotu ADR 5.2.1.8.1.; 2.2.9.1.10.5. punktu prasības iepakojumu apzīmēšanā un 5.4. nodaļas prasības transporta dokumenta satura aizpildīšanā);
 3. sastāvs/ informācija par sastāvdaļām (piez., nepieciešams, lai ievērotu ADR 5.4.nodaļas prasības transporta dokumenta satura aizpildīšanā);
 4. pirmās palīdzības pasākumi;
 5. ugunsdrošības pasākumi;
 6. pasākumi nejaušas izdalīšanās gadījumos;
 7. apstrāde un glabāšana;
 8. iedarbības ierobežošana/ personāla aizsardzība;
 9. fizikāli ķīmiskās īpašības (piez., nepieciešams, lai ievērotu ADR 4.1.4.; 4.2.5.2.; 7.3.2; 4.3.; 6.1.; 6.5. u.c. nodaļu un sadaļu prasības, kā arī īpašo noteikumu prasības iepakojuma izvēlē);
 10. stabilitāte un reaģētspēja;
 11. toksikoloģiskā informācija;
 12. ekoloģiskā informācija;
 13. apsvērumi saistībā ar apglabāšanu;
 14. informācija par transportēšanu (piez., nepieciešams, lai konstatētu vai uz šo vielu attiecas bīstamo kravu pārvadājumu (gan sauszemes (ADR/ RID), gan jūras, gan arī gaisa transporta) noteikumi);
 15. reglamentatīva informācija (piez., nepieciešams, lai ievērotu ADR 5.2.1.8.1.; 2.2.9.1.10.5. punktu prasības iepakojumu apzīmēšanā un 5.4. nodaļas prasības transporta dokumenta satura aizpildīšanā);
 16. cita informācija (piez., nepieciešams, lai ievērotu ADR 5.2.1.8.1.; 2.2.9.1.10.5. punktu prasības iepakojumu apzīmēšanā un 5.4. nodaļas prasības transporta dokumenta satura aizpildīšanā)”

8.punkts: „Drošības datu lapu nodrošina bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski ne vēlāk kā dienā, kad viela vai maisījums tiek piegādāts pirmo reizi.”

9.punkts – nosaka informācijas atjaunošanu un papildināšanu drošības datu lapās.

 

Visus Eiropas Savienības tiesību aktus iespējams atrast interneta vietnē: http://eur-lex.europa.eu/