Izkrāvēja pienākumi (1.4.3.7.p.)

Izkrāvējs” ir jebkurš uzņēmums, kas:

a)  noceļ konteineru, beztaras pārvadājumu konteineru, MEGC, cisternkonteineru vai portatīvo cisternu no transportlīdzekļa; vai

b)  izkrauj iepakotas bīstamās kravas, mazos konteinerus vai portatīvās cisternas no transportlīdzekļa vai konteinera; vai

c)  iztukšo bīstamās kravas no cisternas (autocisternas, nomontējamas cisternas, portatīvas cisternas vai cisternkonteinera) vai no baterijtransportlīdzekļa, MEMU vai MEGC, vai no beztaras pārvadājumiem izmantota transportlīdzekļa, lielā vai mazā konteinera, vai no beztaras pārvadājumu konteinera. (1.2.1.sadaļa)

Izkrāvējs 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a)  pārliecinās, ka tiek izkrauta pareizā krava, salīdzinot attiecīgo informāciju pārvadājuma dokumentā ar informāciju uz iepakojuma, konteinera, cisternas, MEMU, MEGC vai transportlīdzekļa;

b)  pirms izkraušanas un tās laikā pārbauda, vai iepakojumi, cisterna, transportlīdzeklis vai konteiners nav tādā mērā bojāts, ka apdraud izkraušanas darbības. Šādā gadījumā pārliecinās, ka izkraušana nenotiek, kamēr nav veikti atbilstoši pasākumi;

c)  ievēro visas uz izkraušanu attiecināmās prasības;

d)nekavējoties pēc cisternas, transportlīdzekļa vai konteinera izkraušanas:

i)   novāc jebkādus bīstamos atlikumus, kas izkraušanas procesā nonākuši uz cisternas, transportlīdzekļa vai konteinera ārpuses; un

ii)  nodrošina vārstu un pārbaudes atveru noslēgšanu;

e)  nodrošina to, ka tiek veikta paredzētā transportlīdzekļa vai konteineru tīrīšana un degazēšana, dezinficēšana vai dezaktivēšana; un

f)  nodrošina to, ka pēc konteineru izkraušanas pilnīgas pabeigšanas, tīrīšanas un degazēšanas, dezinficēšanas vai dezaktivēšanas tie nav apzīmēti ar 5.3.nodaļā paredzētajiem bīstamības marķējumiem. (1.4.3.7.1.p.)

Ja izkrāvējs izmanto citu pārvadājuma dalībnieku (uzņēmumu, kas nodarbojas ar attīrīšanu vai dezaktivāciju utt.) pakalpojumus, viņam jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu ADR prasību izpildi. (1.4.3.7.2.p.)

Kopš ADR stāšanās spēkā A un B pielikumi tiek regulāri grozīti un precizēti.