Normatīvie akti

Starptautiskā likumdošana

Latvijas Republikai saistošais līgums: „Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)”:

Latvijas Republikai saistošais līgums “Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” [angļu valodā]

Latvijas Republikai saistošais līgums “Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” [krievu valodā]

ADR 2013. gada redakcijas tulkojums latviešu valodā (I sējums)

ADR 2013. gada redakcijas tulkojums latviešu valodā (II sējums)

Eiropas Savienības normatīvie akti:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK “Par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem”

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004. gada 13. decembris 2004/112/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010. gada 16. jūnija 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu

Latvijas Republikas normatīvie akti

 Likumi

Bīstamo kravu aprites likums

Autopārvadājumu likums

Ceļu satiksmes likums

Ministru kabineta noteikumi