Nosūtītāja pienākumi (1.4.2.1.p.)

“Nosūtītājs” ir uzņēmums, kas nosūta bīstamo kravu pats savā vārdā vai trešās personas uzdevumā. Ja transporta operāciju veic saskaņā ar pārvadājuma līgumu, nosūtītājs ir kravas nosūtītājs atbilstīgi pārvadājuma līgumam. (1.2.1.sadaļa)

Bīstamo kravu nosūtītāja pienākums ir nodot pārvadāšanai tikai tādus sūtījumus, kas atbilst ADR prasībām. Nosūtītājs 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a)  pārliecinās, ka bīstamās kravas ir klasificētas un tās ir atļauts pārvadāt saskaņā ar ADR;

b)  izsekojamā formā sniedz pārvadātājam informāciju, ziņas un vajadzības gadījumā nepieciešamos pārvadājuma dokumentus un pavaddokumentus (atļaujas, apstiprinājumus, paziņojumus, sertifikātus u.c.), jo īpaši ņemot vērā 5.4. nodaļas un 3. daļas tabulu prasības;

c)  izmanto tikai tādus iepakojumus, lielos iepakojumus, vidējas kravnesības konteinerus (IBC) un cisternas (autocisternas, nomontējamas cisternas, baterijtransportlīdzekļus, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteinerus), kas ir apstiprinātas un piemērotas attiecīgo vielu pārvadāšanai un ir marķētas atbilstoši ADR prasībām;

d)izpilda prasības par nosūtīšanas veidu un nosūtīšanas ierobežojumiem;

e)  nodrošina, lai pat tukšas neattīrītas un nedegazētas cisternas (autocisternas, nomontējamās cisternas, baterijtransportlīdzekļi, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteineri) vai tukši, neattīrīti transportlīdzekļi un lielie un mazie konteineri beztaras pārvadājumiem būtu atbilstoši marķēti un apzīmēti, kā arī lai tukšas neattīrītas cisternas būtu noslēgtas tikpat hermētiski kā pilnas cisternas. (1.4.2.1.1.p.)

Ja nosūtītājs izmanto citu pārvadājumu dalībnieku (iepakotāju, iekrāvēju, piepildītāju u. c.) pakalpojumus, viņam jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu sūtījuma atbilstību ADR prasībām. Attiecībā uz 1.4.2.1.1 punkta a), b), c) un e) apakšpunktu nosūtītājs tomēr drīkst pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citi pārvadājumu dalībnieki. (1.4.2.1.2.p.)

Ja nosūtītājs darbojas trešās personas vārdā, minētai trešajai personai rakstiski jāinformē nosūtītājs par to, ka krava ir bīstama, un jāpadara pieejama visa vajadzīgā informācija un dokumenti, kas nosūtītājam vajadzīgi, lai viņš varētu veikt savus pienākumus. (1.4.2.1.3.p.)