Pārvadātāja pienākumi (1.4.2.2.p.)

Pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic transporta operāciju saskaņā ar pārvadājuma līgumu vai bez tā. (1.2.1.sadaļa)

Pārvadātājs1.4.1. sadaļas prasību ietvaros, jo īpaši:

a)  pārliecinās, ka pārvadāšanai paredzētās bīstamās kravas, ir atļauts pārvadāt saskaņā ar ADR;

b)  pārliecinās, ka nosūtītājs pirms pārvadājuma uzsākšanas sniedzis visu ADR paredzēto informāciju attiecībā uz pārvadājamajām bīstamajām kravām, ka paredzētā dokumentācija atrodas transporta vienībā vai, ja papīra dokumentācijas vietā tiek izmantota datu elektroniskās apstrādes (EDP) vai elektroniskās datu apmaiņas (EDI) tehnika, informācija ir pieejama pārvadājuma laikā tādā veidā, kas ir vismaz līdzvērtīgs dokumentācijai papīra formā;

c)  vizuāli pārliecinās, vai transportlīdzekļiem un kravām nav acīmredzamu defektu, noplūžu vai plaisu un vai netrūkst aprīkojuma sastāvdaļas utt.,

d)pārliecinās, vai autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem, nomontējamām cisternām, portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts nākamās inspicēšanas termiņš;

PIEZĪME. Tomēr cisternas, baterijtransportlīdzekļus un MEGC drīkst pārvadāt arī pēc šī termiņa beigām, ja tiek ievēroti 4.1.6.10. (baterijtransportlīdzekļu un MEGC, kuru elementi ir spiedientvertnes, gadījumā), 4.2.4.4., 4.3.2.4.4., 6.7.2.19.6., 6.7.3.15.6. vai 6.7.4.14.6. punkta noteikumi.

e)  pārbauda, vai transportlīdzekļi nav pārslogoti,

f)  pārliecinās, vai transportlīdzekļiem ir piestiprinātas pieprasītās transporta bīstamības zīmes un marķējums,

g)  pārliecinās, vai rakstiskajā instrukcijā autovadītājam minētais aprīkojums atrodas transportlīdzeklī.

Atkarībā no konkrētā gadījumā minētās darbības jāveic, pamatojoties uz pārvadājuma dokumentiem un pavaddokumentiem, vizuāli pārbaudot transportlīdzekli vai konteinerus un, kur tas nepieciešams, arī kravu. (1.4.2.2.1.p.)

Attiecībā uz 1.4.2.2.1 punkta a), b), e) un f) apakšpunktu pārvadātājs tomēr drīkst pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citi pārvadājumu dalībnieki. (1.4.2.2.2.p.)

Ja atbilstoši 1.4.2.2.1. punktam pārvadātājs pamana, ka ADR prasības ir pārkāptas, viņš nedrīkst pārvadāt kravu, kamēr attiecīgās kļūdas nav izlabotas. (1.4.2.2.3.p.)

Ja brauciena laikā tiek pamanīts pārkāpums, kas varētu apdraudēt pārvadājuma drošību, tiklīdz iespējams, pārvadājums jāpārtrauc, ņemot vērā satiksmes drošības, drošas apstāšanās un sabiedrības drošības prasības. Pārvadājumu drīkst atsākt tikai tad, kad sūtījums atbilst piemērojamajiem noteikumiem. Kompetentā(-ās) iestāde(-es), kuras pārziņā ir pārvadājums atlikušajā ceļa posmā, drīkst dot atļauju turpināt pārvadājumu.

Ja nepieciešamo atbilstību noteikumiem nevar panākt un nav dota atļauja atlikušajam ceļa posmam, kompetentā(-ās) iestāde(-es) sniedz pārvadātajam vajadzīgo administratīvo palīdzību. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad pārvadātājs informē kompetento(-ās) iestādi(-es) par to, ka nosūtītājs nav ziņojis viņam par to, ka krava ir bīstama, un ka, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārvadāšanas līgumam, pārvadātājs vēlas kravu izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgu. (1.4.2.2.4.p.)