Personāla apmācība

 

 

Visiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri iesaistīti bīstamo kravu apritē, jābūt apmācītiem atbilstoši viņu kompetencei, un par to jābūt attiecīgam ierakstam instruktāžu žurnālā, kā arī uzņēmuma darbiniekiem jābūt pieejamām atbilstošām instrukcijām.

Šādu apmācību veic uzņēmuma bīstamo kravu drošības konsultants.

Ja uzņēmums nodarbojas ar izņēmuma, ierobežoto vai atbrīvoto daudzumu klasifikāciju, iepakošanu, iekraušanu, nosūtīšanu, ekspedīcijas pakalpojumiem vai pārvadāšanu, tad uzņēmumam nav jānorīko bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants, bet darbiniekiem jābūt instruētiem par darbībām ar bīstamām kravām, par ko jābūt attiecīgam ierakstam apmācību žurnālā vai protokolā un jābūt pieejamām minētajām instrukcijām. Apmācību ir tiesīgi veikt sertificēti ADR speciālisti.

 

To nosaka ADR 1.3. nodaļa “BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMOS IESAISTĪTO PERSONU APMĀCĪBA.

1.3.1. Darbības joma un piemērojamība
Personas, kuras nodarbina 1.4. nodaļā norādītie pārvadājumu dalībnieki un kuru darba pienākumi ir saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, jāapmāca par prasībām, kas reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, atbilstīgi šo personu atbildībai un pienākumiem. Darbinieki ir jāapmāca pirms atbildības uzņemšanās saskaņā ar 1.3.2. sadaļas prasībām, un tās funkcijas, kuru veikšanai apmācības vēl nav veiktas, darbinieki drīkst veikt tikai apmācītas personas tiešā uzraudzībā. Mācībās jāapgūst arī prasības, kas īpaši attiecas uz 1.10 nodaļā norādīto bīstamo kravu aizsardzību.

    • PIEZĪME. Attiecībā uz drošības konsultantu apmācību šīs sadaļas vietā skatīt 1.8.3. sadaļu.
    • PIEZĪME. Attiecībā uz transportlīdzekļa apkalpes apmācību šīs sadaļas vietā skatīt 8.2. nodaļu.
    • PIEZĪME. Attiecībā uz apmācību saistībā ar 7. klases materiāliem skatīt arī 1.7.2.5. punktu.

1.3.2. Apmācības veids
Atbilstoši katra iesaistītā indivīda konkrētajiem pienākumiem un atbildībai mācības ir šādas:

1.3.2.1. Vispārīga ievadapmācība
Darbiniekiem jāpārzina vispārīgās prasības, kas iekļautas noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem.

1.3.2.2. Ar veicamajiem pienākumiem saistītā apmācība
Darbinieki, atbilstoši viņu pienākumiem un atbildībai, detalizēti jāapmāca par to noteikumu prasībām, kas attiecas uz bīstamu kravu pārvadājumiem.

Ja bīstamo kravu pārvadājumi ir saistīti ar multimodāliem pārvadājumiem, darbiniekiem jābūt zinošiem arī par tām prasībām, kas attiecas uz citiem pārvadājumu veidiem.

1.3.2.3. Ar drošību saistītā apmācība
Atbilstoši iespējamībai gūt traumu vai tikt pakļautam nevēlamai iedarbībai, kas varētu notikt negadījumā, kurš saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, darbiniekiem jābūt apmācītiem par bīstamām kravām piemītošo bīstamību un kaitīgo iedarbību.

Sniegtās apmācības mērķis ir iemācīt darbiniekiem drošas rīcības procedūras darba procesā un ārkārtas gadījumos.

1.3.2.4. Apmācība periodiski jāpapildina ar zināšanu atjaunošanas apmācību, lai tiktu ņemtas vērā izmaiņas noteikumos.

1.3.3. Dokumentācija
Darba devējam jāglabā dokumentācija par apmācību saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem un pēc pieprasījuma tā jāpadara pieejama darbiniekam vai kompetentajai iestādei. Darba devējam jāglabā dokumentācija tik ilgi, cik to nosaka kompetentā iestāde. Dokumentācija par apmācību jāpārbauda, uzsākot jaunas darba attiecības.”