Piepildītāja pienākumi (1.4.3.3.p.)

“Piepildītājs” ir jebkurš uzņēmums, kas iekrauj bīstamās kravas cisternā (autocisternā, nomontējamā cisternā, portatīvā cisternā vai cisternkonteinerā) vai baterijtransportlīdzeklī, vai MEGC un/vai beztaras pārvadājumu gadījumā transportlīdzeklī, lielajā vai mazajā konteinerā. (1.2.1.sadaļa)

 Piepildītājam 1.4.1. sadaļas prasību ietvaros ir šādi pienākumi:

a)  pirms cisternu piepildīšanas viņam jāpārliecinās, vai cisternas un to aprīkojums ir tehniski apmierinošā stāvoklī;

b)  viņam jāpārliecinās, vai autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem, nomontējamām cisternām, portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēts kārtējās inspicēšanas termiņš;

c)  viņš drīkst piepildīt cisternu tikai ar tādu bīstamo kravu, kādu atļauts pārvadāt attiecīgajā cisternā;

d)piepildot cisternu, viņam jāizpilda prasības, kas attiecas uz bīstamām kravām blakus nodalījumos;

e)  piepildot cisternu, viņam jāievēro iepildāmās vielas maksimālā pieļaujamā pildījuma pakāpe vai maksimālā pieļaujamā satura masa uz litru ietilpības;

f)  pēc cisternas piepildīšanas viņam jānodrošina, ka visi slēgelementi ir slēgtā stāvoklī un ka nav noplūdes;

g)  viņam jānodrošina, lai piepildītās cisternas ārpuse nebūtu notraipīta ar iepildītās bīstamās vielas atlikumiem;

h)  sagatavojot bīstamās kravas pārvadāšanai, viņam jāpārliecinās, vai saskaņā ar attiecīgajām prasībām nepieciešamās oranžas krāsas pazīšanas zīmes, bīstamības zīmes vai transporta bīstamības zīmes, kā arī paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu un videi kaitīgu vielu zīmes, ir piestiprinātas pie cisternām, beztaras pārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, lielajiem un mazajiem konteineriem;

i)   (rezervēts);

j)   piepildot transportlīdzekļus vai konteinerus ar bīstamām kravām, ko pārvadā beztaras pārvadājumā, viņām jāpārliecinās, ka tiek izpildīti attiecīgie 7.3. nodaļas noteikumi. (1.4.3.3.p.)