Saņēmēja pienākumi (1.4.2.3.p.)

“Saņēmējs” ir kravas saņēmējs atbilstīgi pārvadājuma līgumam. Ja saņēmējs saskaņā ar pārvadājuma līguma noteikumiem norāda trešo personu, šādu personu uzskata par saņēmēju ADR izpratnē. Ja transporta operācija notiek bez pārvadājuma līguma, par saņēmēju uzskata uzņēmumu, kam pēc atvešanas nodod attiecīgo bīstamo kravu. (1.2.1.sadaļa)

Saņēmēja pienākums ir nekavēties ar kravas pieņemšanu bez nepārvarama iemesla un pēc izkraušanas pārliecināties, vai ir izpildītas viņam noteiktās ADR prasības. (1.4.2.3.1.p.)

Ja konteinera gadījumā šādas pārliecināšanās procesā atklājas ADR prasību pārkāpums, saņēmējs drīkst atgriezt konteineru pārvadātājam tikai pēc pārkāpuma novēršanas. (1.4.2.3.2.p.)

Ja saņēmējs izmanto citu pārvadājuma dalībnieku (izkrāvēju, uzņēmumu, kas nodarbojas ar attīrīšanu vai dezaktivāciju utt.) pakalpojumus, viņam jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu ADR 1.4.2.3.1. un 1.4.2.3.2. punkta prasību izpildi. (1.4.2.3.3.p.)