Vispārēji drošības pasākumi (1.4.1.sadaļa)

 Pārvadājumu dalībniekiem jāveic attiecīgi pasākumi atbilstīgi paredzamās bīstamības veidam un apjomam, lai nepieļautu kaitējumu vai zaudējumus un, nepieciešamības gadījumā, līdz minimumam samazinātu to sekas. Dalībniekiem visos gadījumos jāizpilda ADR noteiktās prasības savā darbības jomā. (1.4.1.1.p.)

Ja ir tieši apdraudēta sabiedrības drošība, pārvadājumu dalībniekiem nekavējoties jāinformē avārijas dienesti un jāsniedz visa informācija, kas nepieciešama to darbības nodrošināšanai. (1.4.1.2.p.)

ADR var noteikt zināmus pienākumus dažādiem iesaistītajiem pārvadājumu dalībniekiem.

Ja Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka drošība nekļūs mazāka, tā nacionālos tiesību aktos drīkst noteikt, ka pienākumus, kas uzlikti kādam konkrētam pārvadājumu dalībniekam, drīkst uzticēt kādam citam vai vairākiem citiem pārvadājumu dalībniekiem, ja 1.4.2. un 1.4.3. sadaļā noteiktie pienākumi tiek izpildīti. Attiecīgā Līgumslēdzēja puse par šīm atkāpēm ziņo ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, kas to dara zināmu visām Līgumslēdzējām Pusēm.

Noteikumi, kas ir norādīti 1.2.1., 1.4.2. un 1.4.3. sadaļā, attiecībā uz pārvadājumu dalībnieku definīcijām un to atbilstošajiem pienākumiem neietekmē attiecīgās valsts tiesību normas attiecībā uz juridiskajām sekām (kriminālsods, atbildība u. c.), kas izriet no tā fakta, ka konkrētais iesaistītais pārvadājumu dalībnieks ir, piemēram, juridiska persona, pašnodarbināta persona, darba devējs vai darba ņēmējs. (1.4.1.3.p.)